logo projektu

Od 01.06.2012 roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie realizuje projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
pn. "e-Tutoring w wiejskiej szkole".

Projekt nr WND-POKL.09.04.00-24-001/12, którego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, pracujących czynnie we wszystkich typach szkół na terenach wiejskich województwa śląskiego.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) przez nauczycielki/li z terenów wiejskich.

 

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy już V edycję szkolenia naszego projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą pracę i dobre słowa oraz gratulujemy wspaniałych dokonań!

Materiały dydaktyczne na niniejszej platformie będą dla Państwa dostępne dopóki nie zostanie uruchomiona zewnętrzna platforma Moodle. Do tego czasu mogą Państwo nadal korzystać z materiałów szkolenia. Zachęcamy do pobrania sobie materiałów oraz swoich kursów moodlowych ;)

Zespół Trenerów


Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Zaloguj się